یکشنبه 18 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 03:18 ب.ظ

بدترین نامه ها

خوب اگرکسی ازاندکی ذوق وسلیقه برخوردارباشدوسامانه‌ی زیبا شناسی اش به علت فعالیت امواج افکارهشت ونه ریشتری دلالان محبت دچارتزلزل نشده باشددراین بدلوش ولاشه زاردرانتخاب بدوبدتروبدترین دستش بیش ازهروقت دیگربازاست.بنابراین دراین برهوت معرفت وبازارحراج شرف حدس من اینست که بدترین نامه شایدنامه مردکه چلنبری است که به معشوقه اش نوشته ولی دراثرسهل انگاری به دست زنش افتاده خوب اگراین بدترین نامه نباشد میتوان تصورکردبدترین نامه نامه ای است که طلبکار دست خشکی برای بدهکارش روانه کرده البته نامه ای راکه درآن خبرمصیبت باری نوشته شده باشدمیتوان جزنامه های بدقرارداد.نامه بدشاید نامه ایست که باخط ناخوانانوشته شده وعلیرغم اینکه دریافت کننده به محتوای ان نیازمبرم داشته نتوانسته آن را بخواند وچیزی ازآن دریافت کند.بدترین نامه میشوددرشمارنامه هائی قراربگیردکه کافکا به پدرش نوشته ولی برعکس آن نامه به دست گیرنده رسیده باشد.چه بسابدترین نامه ها نامه ای باشدکه به دنبال صف طویل بدترین نامه ها نوشته شده ولی فرستاده نشده است.در ارشیو بدترین نامه ها میتوان نامه های بدی را دیدکه نوشته شده ولی به دلیلی به دست گیرنده نرسیده باشد.من نامه ای را که نویسنده در آن با چاچولبازی وسرهم بندی چاخان پاخان میکندودست به آسمان ریسمان میزندرا دررده نامه های بد ارزیابی میکنم.بدترین نامه هاازدیداعاظم قوم ِبرمامگوزید ِبرمسند نشسته درهمه دنیانامه سرگشاده ایست که متفکرین وصاحب نظران واندیشمندان وهنرمندان بابی باکی وشجاعت برای آنهانوشته اندودرآن هشدارداده اندکه بابادیگه بسه!چه بساتر،بدترین نامه نامه ای باشد که باخطی کج ومعوج همان جمله معروف برای گیرنده درش نوشته شده باشد که:راس ساعت فلان بادردست داشتن شناسنامه برای پاره ای مذاکرات به فلان آدرس رجوع کنید.راستی آیا شما نامه ای را که از دوستی دریافت کرده ایدکه درآن نوشته ازاین پس هرچه بین ما بوده تمام شده ودیگرنمیخواهم آن ریخت مسخره مسخ شده راببینم راجزبدترین نامه هانمیدانید؟درفرنگستان هرنامه واجدمهراکسپرس دررده بدترین نامه هاقرارمیگیرد.شما اگرباهوش ودرایتتان هرچه برطول لیست این نوع نامه های غیرقابل تحمل اضافه کنیدصرفنظرازنامه های منجربه اخراج ازکاروقطع مواج که به نامه های نان بُری مشهورندونامه هائی که درحال نشئگی نوشته میشوندبگذریم نظرنهائی اینجانب این است که نامه ای میتوانددرشمول بدترین نامه هاقراربگیردکه کسی به دنبال اشتباهات مکررش برای رفع ورجوع مشت ِبازشده برای سروته بندی امورنوشته وسریع پی برده که کارراداردبا دروغگوئی وماست بندی بدترمیکند بنابراین بااستفاده ازامدادهای غیبی سریع توسط قوه ی برق خودرابه صندوق پستی گیرنده رسانده وباشیوه دست کجان آن مرقومه شریفه را قبل ازاینکه به دست طرف برسد کش رفته است.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo